تحقيق موسیقی شعر معروف الرصافی

تحقيق موسیقی شعر معروف الرصافی|دانلود با لینک مستقیم فایل||wst|34009651|zcn
تحقيق موسیقی شعر معروف الرصافیچکیده: در بررسی موسیقی شعر رصافی می توان به انتخاب بحرهای مناسب برای اشعار اشاره نمود. انتخاب بحر طویل که دارای موسیقی آرام، متین و ویژگیهای امتداد نفس، و قابلیت تفصیل سخن است، برای موضوعاتی چون استبداد ستیزی، بیان حال تهیدستان، رثاء، و بیان شکوه تار...